Strategické modelování v Enterprise Architect

Podpora Strategic Modeling
Strategic Modeling (Strategické modelování) nabízí prostředky, které pomáhají podnikům při plánování jejich budoucích rozhodnutí. Umožňuje vytváření strategických cílů, rozhodování mezi různými eventualitami a řešení komplexních problémů. V prostředí Enterprise Architect je k dispozici široká podpora těchto modelovacích procesů.

V Enterprise Architect je možné s úspěchem vytvářet strategické modely pro situace, jako jsou např. vymezení odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců, zařizování diskuzí s více účastníky, náčrty složitých myšlenkových schémat, plánování budoucího rozvoje nebo dosahování strategických cílů s ohledem na různé ukazatele. Strategické modelování pomáhá podniku lépe pochopit jeho organizační strukturu a vytvářet dlouhodobé cíle.

Strategické modely
Enterprise Architect umožňuje tvorbu komplexních modelů, ke kterým je lze snadno přiřadit dokumentaci, webové zdroje nebo nástroje pro generování kódu. Prostřednictvím nabídky Model Driven Generation Technologies (MDG) je možné pracovat s následujícími typy strategických modelů:

 • Mind Map (Myšlenková mapa)
 • Organizational Chart (Organizační diagram)
 • Flow Chart (Vývojový diagram)
 • Value Chain (Hodnotový řetězec)
 • Balanced Scorecard (Systém vyvážených ukazatelů výkonnosti podniku)
 • Strategy Map (Strategická mapa)
 • Decision Tree (Rozhodovací strom)

Mind Map
Diagram Mind Map umožňuje jednoduché a flexibilní znázornění složitějších informačních procesů. Ve středu diagramu se nachází ústřední téma, ke kterému se poté přidružují další pojmy nebo myšlenky. Díky nelineárnímu přístupu je možné informace interpretovat různými způsoby a docházet k novým inovativním řešením. Myšlenkovou mapu je možné výhodně použít pro plánování rozsáhlejších diskuzí, při studiu, řešení problémů, brainstormingu nebo při prezentování komplexních myšlenkových schémat. Je však nutné dodat, že implementace Mind Map v Enterprise Architect nenabízí takový komfort, jako specializované nástroje typu Xmind, FreeMind nebo Mind Manager.

Organization Chart
Organization Chart je grafickým znázorněním struktury organizace, jehož prostřednictvím se vymezují úlohy a zodpovědnost každého jednotlivého zaměstnance. Dokáže dobře ilustrovat, jakéorganization chart jsou vzájemné vztahy mezi jednotlivými pozicemi.
Pro jeho rychlou tvorbu je možné v Enterprise Architect využít schéma Org Chart. Každou konkrétní pozici je možné propojit s jejím popisem, webovou stránkou nebo životopisem dané osoby. Výsledný organizační diagram je možné snadno generovat jako RTF nebo HTML dokument, který je možné distribuovat personálu.

Flow Chart
Diagram Flow Chart slouží ke znázornění posloupnosti událostí. Díky tomu je možné porozumět vztahu mezi konkrétními rozhodnutími a jejich důsledky a případně také odhalit některé chyby a nedostatky, které jsou s daným procesem spojené.
Základními prvky vývojového diagramu jsou procesní kroky, znázorňované pomocí obdélníků, a rozhodovací kroky, symbolizované kosočtverci, které jsou vzájemně propojené šipkami. V Enterprise Architect je k dispozici také řada dalších grafických symbolů.

Value Chain
Value Chain je řetězcem aktivit, které vykonává podnik působící v určitém odvětví. Konkrétní produkt value chainpostupně prochází posloupností těchto aktivit a v každém kroku přibírá nějakou hodnotu.
Value Chain je možné výhodně použít pro účely strategického plánování, protože je schopný odhalit ty části organizace, které danému produktu poskytují nejvyšší přidanou hodnotu. Často se používá ve finančních zprávách, kde slouží k analýze nákladů spojených s jednotlivými aktivitami.

Balanced Scorecard
Na rozdíl od mnoha jiných strategických nástrojů vychází Balanced Scorecard z předpokladu, že zákazníci se nerozhodují pouze podle finančních kritérií – důležitou roli mohou sehrát také jejich loajalita, kvalifikovanost personálu aj.

V diagramu jsou proto brány v úvahu čtyři různé perspektivy: finanční, zákaznická, vnitřní podnikové procesy, vzdělávání a růst. Pomocí diagramu Balanced Scorecard je možné dobře znázornit úzkou provázanost podnikové vize a strategie se všemi těmito čtyřmi perspektivami.

Balanced Scorecard bere v potaz také nehmotná aktiva, jako jsou podniková značka, intelektuální vlastnictví, reputace, kreativita nebo morálka personálu. Díky tomu je potom možné lépe plánovat rozdělování zdrojů a zajistit, že aktivity podniku jsou skutečně v souladu s jeho hodnotami a cíli.
V Enterprise Architect je možné propojit každou ze čtyř perspektiv s podpůrnou dokumentací a srovnávacími kritérii, pomocí kterých je možné ověřit, zda bylo skutečně dosaženo vytyčených strategických cílů.

Diagram Strategy Map dále rozvíjí koncept podnikové strategie, který byl představený v Balanced Scorecard. U výše uvedených čtyř perspektiv jsou navíc brány v potaz vzájemné vztahy příčin a následků. Strategy Map je využívána pro plánování celkové podnikové strategie s cílem zajistit udržitelnou hodnotu konkrétního produktu. Vztahy příčin a následků pomáhají dospět k strategy mapvyváženějšímu přístupu ke strategickému plánování.

V nástroji Enterprise Architect jsou k dispozici tři základní schémata, která je možné využít při vytváření strategických map. První z těchto schémat poskytuje základní prostředky pro jejich tvorbu. Zbylá dvě schémata potom nabízejí pokročilejší možnosti pro znázornění vnitřních procesů a nehmotných aktiv.

Decision Tree slouží k zobrazení posloupnosti rozhodnutí a jejich možných důsledků. Rozhodovací strom je možné využít buď ke znázornění, nebo k predikci důsledků na základě jednotlivých rozhodovacích bodů.
Tento typ diagramu se vyznačuje přehlednou strukturou, a umožňuje proto snadnou interpretaci výsledků. Pomáhá také identifikovat místa, která hrají při rozhodování klíčovou roli.

Leave a comment

Filtered HTML

 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Povolené HTML značky: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Plain text

 • Nejsou povoleny HTML značky.
 • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
 • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.