Notace ICONIX

ICONIX je metodologie softwarového vývoje, která předcházela iterativnímu frameworku RUP (Rational Unified Process), extrémnímu programování i agilním metodám vývoje. Podobně jako RUP je proces ICONIX řízen UML případy užití ale přitom je odlehčenější a narozdíl od extrémního programování a agilních přístupů nabízí mnohem propracovanější dokumentaci požadavků a softwarového návrhu bez rozhodovací paralýzy. Vývojový proces ICONIX od prvotních případů užití až po finální zdrojový kód se skládá ze čtyř kroků a čtyř diagramů vycházejících z jazyka UML (Unified Modeling Language).

Metamodeling v nástroji Enterprise Architect

Metamodeling
Metamodeling je softwarová technika pro popis modelů. Zahrnuje vytváření pravidel, omezení a modelů, které charakterizují vlastní doménový model. Tak jako model je abstrakcí a popisem reálného světa, metamodel je abstrakcí a popisem vlastností samotného modelu. Model by tak měl vždy odpovídat požadavkům, resp. specifikaci, které jsou definovány metamodelem.

Podpora SPEM v Enterprise Architect - updated

Co je to SPEM
SPEM (Software and Systems Process Engineering Meta-model) představuje procesní metamodel a zároveň koncepční soustavu, která poskytuje potřebné nástroje pro modelování, dokumentaci, prezentaci, sdílení a schvalování vývojových metod a procesů. Na implementaci tohoto metamodelu většinou spolupracují procesní inženýři, vedoucí projektů a projektoví a programoví manažeři, kteří jsou zodpovědní za řízení procesů v organizacích nebo v individuálních projektech.

Data Flow diagramy

Co jsou Data Flow diagramy
Data Flow diagram (diagram datových toků) slouží ke znázornění datových toků v informačním systému. Ukazuje, jakým způsobem jsou informace zpracovávány a ukládány a jakým způsobem se během těchto procesů proměňují. Data Flow diagram lze využít také k modelování celé organizace, kde dokáže popsat vztah podnikových procesů vůči jiným systémům a organizacím.

UPDM a jeho podpora v Enterprise Architect

Co je UPDM UPDM (Unified Profile for DoDAF/MODAF) je iniciativou konsorcia OMG, jejímž cílem je vytvořit jednotný modelovací standard pro architektonické rámce DoDAF (Department of Defense Architecture Framework) a MODAF (Ministry of Defence Architecture Framework). Oba architektonické rámce (architecture frameworks) díky tomu získávají větší konzistenci a kvalitu a je umožněna jejich vzájemná interoperabilita. Rovněž je tímto způsobem zajištěna jejich integrace s jazyky UML a SysML.

SysML a jeho podpora v Enterprise Architect

Co je SysML
SysML (Systems Modeling Language) je univerzální modelovací jazyk využívaný pro potřeby systémového inženýrství. Umožňuje určit rozsah, provést analýzu, návrh a verifikaci komplexních systémů, které mohou zahrnovat hardwarové a softwarové systémy, informace, personál a také různé procedury a nástroje. Nabízí prostředky pro grafické znázornění požadavků, chování, struktury a parametrů modelovaných systémů.

Enterprise Architect Information Portal

Enterprise Architect Information Portal (EA Infoport) je webový systém vyvinutý společností Dataprojekt s.r.o. k zobrazování obsahu repozitory Enterprise Architect v reálném čase. Umožňuje pokročilou editaci a prohlížení všech diagramů, elementů a dalších prvků Enterprise Architect a podporuje správu uživatelů, pohledy, reporty, plné vyhledávání a zobrazování informací na základě oprávnění uživatele. A to vše pouze pomocí běžného internetového prohlížeče bez nutnosti instalace Enterprise Architect.

Systems Engineering

Co je systémové inženýrství
Systémové inženýrství je interdisciplinární přístup, který se soustřeďuje na řešení velmi komplexních inženýrských projektů a na podporu jejich životního cyklu. Přichází na řadu například tehdy, když bývá obtížné zajistit koordinaci jednotlivých týmů nebo logistiku. Systémové inženýrství se proto prolíná se spoustou technických a společenskovědních disciplín, jako jsou systémová automatizace, průmyslové inženýrství nebo projektový management. Mělo by být schopné poskytnout dostatečné nástroje pro procesy řízení rizik (risk management).

Timing diagramy

Co jsou Timing diagramy a k čemu slouží
Timing diagramy (diagramy časování) jsou jedním z typů diagramů interakce (interaction diagrams) využívaných ve standardu UML 2. Používají se v případech, kdy je potřeba znázornit interakce, u kterých vstupuje do hry jejich časový průběh – popisují chování objektů během určitého časového období. Ve skutečnosti představují speciální případ sekvenčního diagramu (sequence diagram), od kterého se liší v tom, že obě osy jsou přehozené (časová osa se odvíjí zleva doprava).

Stránky