Business Rule Model

Business Rule Model zachycuje pravidla a zásady, která jsou klíčová pro dané průmyslové odvětví či konkrétní podnikání. Popisuje jejich vztahy s okolím a vlastní fungování organizace nebo systému. Business pravidla definují nebo omezují určitý aspekt dané domény a vždy o nich můžeme říci, že jsou buď splněna nebo nesplněna. Popisují operace, definice a omezení týkající se dané organizace a mohou se týkat lidí, procesů i výpočetních systémů. Popisují strukturu podniku, řídí nebo ovlivňují jeho chování, vždy však pomáhají organizaci dosahovat jejich cílů.

Notace ICONIX

ICONIX je metodologie softwarového vývoje, která předcházela iterativnímu frameworku RUP (Rational Unified Process), extrémnímu programování i agilním metodám vývoje. Podobně jako RUP je proces ICONIX řízen UML případy užití ale přitom je odlehčenější a narozdíl od extrémního programování a agilních přístupů nabízí mnohem propracovanější dokumentaci požadavků a softwarového návrhu bez rozhodovací paralýzy. Vývojový proces ICONIX od prvotních případů užití až po finální zdrojový kód se skládá ze čtyř kroků a čtyř diagramů vycházejících z jazyka UML (Unified Modeling Language).

UPDM a jeho podpora v Enterprise Architect

Co je UPDM UPDM (Unified Profile for DoDAF/MODAF) je iniciativou konsorcia OMG, jejímž cílem je vytvořit jednotný modelovací standard pro architektonické rámce DoDAF (Department of Defense Architecture Framework) a MODAF (Ministry of Defence Architecture Framework). Oba architektonické rámce (architecture frameworks) díky tomu získávají větší konzistenci a kvalitu a je umožněna jejich vzájemná interoperabilita. Rovněž je tímto způsobem zajištěna jejich integrace s jazyky UML a SysML.

SysML a jeho podpora v Enterprise Architect

Co je SysML
SysML (Systems Modeling Language) je univerzální modelovací jazyk využívaný pro potřeby systémového inženýrství. Umožňuje určit rozsah, provést analýzu, návrh a verifikaci komplexních systémů, které mohou zahrnovat hardwarové a softwarové systémy, informace, personál a také různé procedury a nástroje. Nabízí prostředky pro grafické znázornění požadavků, chování, struktury a parametrů modelovaných systémů.

Systems Engineering

Co je systémové inženýrství
Systémové inženýrství je interdisciplinární přístup, který se soustřeďuje na řešení velmi komplexních inženýrských projektů a na podporu jejich životního cyklu. Přichází na řadu například tehdy, když bývá obtížné zajistit koordinaci jednotlivých týmů nebo logistiku. Systémové inženýrství se proto prolíná se spoustou technických a společenskovědních disciplín, jako jsou systémová automatizace, průmyslové inženýrství nebo projektový management. Mělo by být schopné poskytnout dostatečné nástroje pro procesy řízení rizik (risk management).

Timing diagramy

Co jsou Timing diagramy a k čemu slouží
Timing diagramy (diagramy časování) jsou jedním z typů diagramů interakce (interaction diagrams) využívaných ve standardu UML 2. Používají se v případech, kdy je potřeba znázornit interakce, u kterých vstupuje do hry jejich časový průběh – popisují chování objektů během určitého časového období. Ve skutečnosti představují speciální případ sekvenčního diagramu (sequence diagram), od kterého se liší v tom, že obě osy jsou přehozené (časová osa se odvíjí zleva doprava).

Zachmann Framework III. - Podpora v aplikaci Enterprise Architect

Zachmann Framework je velmi známý a hojně využívaný rámec pro plánování, organizování a dokumentaci enterprise architektury. V aplikaci Enterprise Architect je k dispozici prostřednictvím placeného rozšíření MDG Technology for Zachmann Framework, které nabízí intuitivní vizuální rozhraní, praktické startovní modely, hierarchickou strukturu diagramů pro každou buňku frameworku a validaci modelů.

Stránky